NEXSTA VENTILATION DOOR
(ประตููระบายอากาศ NEXSTA)

ด้วยแนวคิดเรื่องอาคารสีเขียว ประตูระบายอากาศจึงถูกนำเสนอขึ้นมา
เพื่อแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแสงจากภายนอก


คุณสมบัติ พื้นฐาน

โครงสร้าง(แรงลม)

โครงสร้าง(แรงลม)

1600 Pa ระยะโก่ง L/125 and L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

การป้องกันน้ำรั่วซึม

50 Pa

การป้องกันอากาศแทรกซึม

การป้องกันอากาศแทรกซึม

เกรด A-2 (JIS)

การทดสอบการเปิดและปิด

การทดสอบการเปิดและปิด

JIS A 1550 100,000 cycles

ประตููระบายอากาศ Nexsta
Presentation Video

TOP