NEXSTA VENTILATION DOOR
(ประตูระบายอากาศ NEXSTA)

ด้วยแนวคิดเรื่องอาคารสีเขียว ประตูระบายอากาศจึงถูกนำเสนอขึ้นมา
เพื่อแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแสงจากภายนอก


คุณสมบัติ พื้นฐาน

โครงสร้าง(แรงลม)

1600 Pa ระยะโก่ง L/125 and L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

50 Pa

การป้องกันอากาศแทรกซึม

เกรด A-2 (JIS)

การทดสอบการเปิดและปิด

JIS A 1550 100,000 cycles

Nexsta Ventilation Door Presentation Video

TOP